NathaYogacenter i Sverige och Gregorian Bivolarus arrestering 

PRESSMEDDELANDE 06.12.2023

INLEDNING

Vi har blivit medvetna om den senaste situationen i Frankrike som involverade arresteringen av Gregorian Bivolaru tillsammans med 40 andra yogautövare. Den enda tillgängliga information vi har i dagsläget är den som rapporterats i de vanliga nyhetsmedierna, som i sin tur tagit sin information av “en nära källa” till den franska nyhetsbyrån AFP. På grund av juridisk sekretess kring förundersökningarna med Bivolaru finns för oss ingen konkret officiell information kring anklagelserna.

Publiciteten kring detta har tyvärr följt ett sedan länge etablerat mönster där fakta om Bivolaru och de med honom associerade organisationerna MISA (Movement for Spiritual Integration into the Absolute) och ATMAN International Federation of Yoga and Meditation fabriceras, tas ur sitt sammanhang och framförallt förvrängts. Osanningar kopieras och sprids utan det ansvarstagande för källkontroll och sanning som media säger sig stå för.

Konsekvensen är att tusentals yogautövare över hela världen utsätts för onödiga och orättvisa påföljder i deras privata liv då deras engagemang i yoga och tantra ifrågasätts av en förledd omgivning.

ATMAN-federationen är en utbildande organisation med medlemmar i flera länder som består av fristående yogaskolor. Federationen tillhandahåller undervisningsmaterial och utbildar yoga-och tantralärare för sina medlemsskolor. Varje medlemsskola i ATMAN-federationen är organiserad i enlighet med lagar och regler i sitt land och verkar helt oberoende av federationen, både finansiellt och administrativt.

Natha Yogacenter i Stockholm, Malmö och Karlskrona är helt fristående ideella föreningar, utan direkt förbindelse till offren för den franska attacken. Som del av ATMAN-federationen ser vi det ändå som en indirekt attack och anklagelse också mot oss. I det här pressmeddelandet försöker vi uppmuntra media till en mera balanserad rapportering—en rapportering som också beaktar vad domstolar kommit fram till i sin behandling av de anklagelser som Bivolaru och vår yogarörelse utsatts för genom årens lopp samt vad de utredare och forskare som av olika anledningar tagit sig an fallet med Bivolaru, MISA, ATMAN etc. kommit fram till.

 

NATHA YOGACENTERS UNDERVISNING

Gregorian Bivolaru är en av författarna till delar av det undervisningsmaterial som används internationellt av medlemsskolorna i ATMAN-federationen, inklusive Natha Yogacenter här i Sverige. Detta material består av nästan 20 000 sidor undervisningsmaterial om yoga och tantra. Tiotusentals yogastudenter över stora delar av världen deltar i kurser baserade på dessa material. Det finns tusentals dokumenterade vittnesmål om den nytta de ansett att de haft av kurserna—förbättrad hälsa, minskad stress, personlig utveckling, bättre livshantering, förbättrade relationer samt ökat allmänt välbefinnande etc.

Kurserna är mycket omfattande— troligtvis en av de mest omfattande och systematiska utbildningarna inom yoga som finns i vår tid. Undervisningen går djupt in i en mångfald andliga traditioner, från öst och i väst, och visar på ett systematiskt sätt hur det i många av dessa traditioner finns en universell kärna –ett förhållningsätt till livet, till sig själv, till världen etc.—som förenar dem alla.  

Den tantriska livshållningen genomsyrar vår undervisning. Den innebär att andlig utveckling och mognad antas handla om bemästrande av alla våra energier, inkluderande också dem som inom vissa andliga traditioner ses som problematiska och som därför, enligt dem, bör undvikas. Exempel på detta är den sexuella energin (som dock utgör en minimal del av undervisningen)

I vilken utsträckning undervisningen appliceras är helt upp till individen. 

 

ANKLAGELSER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bivolaru och hans undervisning har motarbetats sedan 1970-talet, då praktiskt alla former av andlig verksamhet förbjöds i det kommunistiska Rumänien. Landets hemliga polis, Securitatae, påbörjade arresteringar, misshandel och förföljande. Under årens lopp har ett antal åtal väckts mot Bivolaru samt andra aktiva i vår yogarörelse.

Det är värt att betänka att varken MISA, ATMAN eller någon av de lokala skolorna någonsin fällts för olaglig verksamhet. Då det gäller Bivolaru, så har han dömts enda gång, för sexuellt umgänge med en minderårig. Det handlade om den då (år 2004) 17-åriga Madelina Dumitru som enligt egen utsaga under stor och brutal påtryckning från polisens sida övertalades att ge falskt vittnesbörd om sexuellt umgänge med Bivolaru. Under de senaste tjugo åren har Madalina Dumitru aktivt fördömt den rumänska polisens sätt att behandla henne under förhör och har nyligen publicerat en bok i ämnet med titeln “Broken Flight”, som kan nås via denna online-länk (ref. 10).Hon är ännu aktiv inom vår yogarörelse.

Förutom att vara en framstående yogalärare var Bivolaru också en oliktänkare under Ceausescu-regimen och blev senare en av de första moderna visselblåsarna. Bevis på detta är att Bivolaru beviljades politisk asyl i Sverige enligt artikel 1 i Genèvekonventionen 2006 som skydd mot den rumänska staten. Än idag skyddas han av svensk rättvisa och bär ett FN-pass. Övergreppen mot Bivolaru och andra yogautövare har pågått i alltför många år, vilket nyligen bekräftades då en rumänsk domstol beslöt att en avgift på 50 000 euro skulle betalas till Bivolaru för förtal och som moralisk ersättning. 

 

MEDIAS RAPPORTERING 

Den som följer offentligheten kring Bivolaru noterar snabbt att media under de senaste trettio åren om och om igen upprepat samma negativa påståenden om honom och yogarörelsen trots att de tidigare nämnda domstolsprocesserna visat att deras sanning inte kunnat påvisas. Samma generiska text och bild har publicerats i hundratals, om inte tusentals, lokala, nationella och internationella medier över hela världen och utpekar Bivolaru  som en ’sektledare’ eller ’kultledare’, MISA och ATMAN-federationen som ’sekt’ eller ’kult’, och alla yogautövare i denna internationella yogarörelse som ’sekt/kult-medlemmar’

Ändå har utredningar gjorda av experter på religiösa sekter flera gånger kommit fram till att vår yogarörelse inte utgör en sekt. Som ett exempel kan vi nämna den svenske experten Karl Erik Nylund som i samband med den process som beviljade asyl åt Bivolaru i Sverige, konstaterade följande: “MISA uppfyller inte kriterierna för en farlig religiös sekt” och “Jag fann att anklagelserna mot Bivolaru var uppenbart falska och i sig tydde på politisk förföljelse (ref. 12).

De anklagelser som för närvarande cirkuleras av den franska pressbyrån AFP och upptas av den svenska pressen inkluderar ämnen såsom våldtäkt, sexuella övergrepp, ‘grooming’, missbruk av auktoritet, kidnappning, bortförande av personer, människohandel och anklagelse om “mind control”. Den franska aktionen tycks i hög grad upprepa det rumänska förföljandet som ledde till att Gregorian Bivolaru fick asyl i Sverige 2006. Rubrikerna känns igen från det stora rumänska rättsfallet där samtliga yogier frikändes efter 17 års process. Istället dömdes Rumänien till böter av människorättsdomstolen i Strasbourg.

Anklagelserna som florerar i offentligheten känns absurda för oss eftersom de är i strid med allt vad Bivolaru och vår yogarörelse står för. Vi accepterar inte någon form av olämpligt beteende, maktmissbruk, manipulation eller påtryckningar. Alla beslut om att delta i våra kurser, evenemang eller frivilligarbete är naturligtvis alltid helt frivilliga, precis som i alla idrottsklubbar eller ideella föreningar. All misskötsamhet kommer, i enlighet med de lokala yogaskolornas regler, att leda till att personen omedelbart utesluts från våra aktiviteter. Vi respekterar konsekvent alla deltagares personliga, fysiska och psykologiska gränser och upprätthåller en trygg miljö och atmosfär i alla interaktioner, klasser och evenemang. 

Anklagelserna mot Bivolaru och vår yogarörelse bygger på antagandet att det i rörelsen existerar en radikal dubbelhet: yogarörelsen, som undervisar om andliga principer och moral baserad på yogatraditionens yamas och niyamas, påstås egentligen vara en täckmantel för aktiviteter som inte bara är omoraliska, utan direkt brottsliga. Inget av dessa har påvisats och för de aktiva i vår yogarörelse känns anklagelserna som tagna ur en annan verklighet. Ändå upprepas de om och om igen. Varför?

 

VEM LIGGER BAKOM FÖRTALETOCH ANKLAGELSERNA?

Bakom den nuvarande kampanjen mot Bivolaru, MISA, ATMAN-federationen och dess medlemskolor finns idag den ‘anti-sekteristiska’ rörelsens icke-transparenta nätverk av personer som anser sig ha blivit orättvist behandlade inom vår yogarörelse, ofta i samordning med och uppmuntrade av anti-sektgrupper; terapeuter, programledare och aggressiva aktivister som bygger en karriär och söker ekonomisk vinning genom motståndet mot andliga rörelser; och politiska och finansiella lobbygrupper som ofta har inflytande på högsta nationella nivåer. Alla har det opublicerade målet att inaktivera eller förstöra äkta andliga rörelser som vår. 

Som den italienska religionssociologen Massimo Introvigne visat i bl.a. sin bok Sacred Eroticism, är vår yogarörelse inte ensam om att utsättas för förtal, anklagelser och svartmålning.

Introvigne skriver om en internationell ’anti-kult’-rörelse som vill sprida liberalistisk och sekulär ideologi och som nu har tagit vår yogarörelse som mål. Traditionella andliga värderingar passar inte in i deras världsbild, och ett fyllande av vardagslivet, inklusive det intima livet, med andliga perspektiv strider mot deras uppfattning om vad som är rätt. Det som skiljer attackerna mot MISA och Gregorian Bivolaru från motsvarande aktioner mot andra andliga rörelser är, enligt Massimo, den omfattning de fått: ”the violence of the campaigns against MISA and Gregorian Bivolaru, and the strength of the legal reaction in different countries, are somewhat unprecedented.”(sid.115)

I en podcast publicerad tidigare i år i Sverige uttalade sig den kritiska granskaren av Bivolaru och vår yogarörelse att redan ett ”namaste” sagt under en yogalektion får henne att se rött. Yoga har inget och skall inget ha att göra med andlighet, enligt henne. Dessa individer och grupper driver olika typer av förtalskampanjer mot flera av vår rörelses lokala yogaskolor i olika länder. De kontaktar våra yogautövare och försöker övertyga dem om att lämna sina kurser, de grundar hatiska websidor mot oss och publicerar uttalanden från enskilda tidigare medlemmar som sprids utan att granskas kritiskt. 

Förtalskampanjerna mot vår yogarörelse har i allmänhet ett fåtal före detta medlemmar som sina källor, ofta personer med starka ekonomiska intressen, karriärbaserade vinster eller känslomässigt behov av hämnd. Detta är inte att säga att de inte kan ha haft några negativa upplevelser (vilket är ofrånkomligt för vilken verksamhet som helst med tusentals besökare året om), men deras synpunkter sprids ofta okritiskt och utan att balanseras av andra uppfattningar om vad som skett. Tyvärr är det också så att uttalanden från vår sida ofta lyfts ur sitt sammanhang, vilket får dem att framstå som underliga eller rentav misstänkliggörande. Detta är anledning till vår försiktighet kring deltagande i mediala sammanhang, då våra uttalanden ofta förvrängts till fördel för sensationalism. 

Både Bivolaru och flera av våra lokala skolor har utsatts för hotbrev av olika slag, vissa av dem innehållande dödshot. Medlemmar i vår yogarörelse har också erbjudits stora penningsummor för att uttala sig negativt om rörelsen eller om Bivolaru i internationella medieproduktioner. I finsk media kallas Bivolaru för porryogaguru, trots att en stor del av hans livsverk handlar om att fördöma pornografi. I en episod om Natha i ’Danmark Ifølge Bubber’ använde de sig av visuella subliminala budskap och jämförde Natha med terroristorganisationer och organiserad brottslighet genom att blinka 16 logotyper för extremistiska, våldsamma organisationer i TV-rutan- 16 bilder på 1,5 sekunder. I Tjeckien står den lokala yogaskolan under attack av en känd spridare av satanistisk ideologi. Vem skyddar oss mot dessa ondskefulla och icke-transparenta personer och intressegrupper i vårt samhälle? Varför är de rädda för andliga rörelser? 

Gregorian Bivolaru och vår yogarörelse företräder en form av yoga som sticker ut i dagens samhälle. Utöver att erbjuda ett system för fysisk och psykisk hälsa, så pekar man på att livet har en högre mening. Undervisningen är öppet andlig och lyfter fram erotikens heliga potential. Man ifrågasätter nyttan av samtidens materialistiska och flytande värderingar, och erbjuder yoga, tantra och meditation som praktiska redskap för personlig och andlig utveckling.

I väntan på att det franska rättsystemet ska ha sin gång så hoppas vi att detta pressuttalande var berikande och klargör Nathas ståndpunkt i situationen.